Vedtægter for Kagsbryggerne 2006
§ 1 Navn
Stk. 1. Klubbens navn er "Kagsbryggerne".
§ 2 Formål
a) Dyrke håndbrygning af kvalitetsøl på hobbyplan
b) Frembrygge egen vin
c) Fremme sociale sammenhold i Kagsgården
d) Tage ud til relaterede arrangementer, vinsmagning etc
e) Klubdage vil være tirsdag i ulige uger fra kl. 19-21 brygdage efter aftale
§ 3 Medlemmer
Stk. 1 - Som medlem kan optages alle personer i Kagsgården, dog ingen adgang/medlemsskab for personer under 18 år
Stk. 2 - Som medlem kan man, såfremt der er plads i klubben, medbringe en gæst. Gæster betaler 30 kr. pr. gang
Stk. 3- Gæstemedlemmer kan, såfremt der er ledige pladser, optages i klubben.
Disse gæstemedlemskabsperioder er kvartalsvise og forlænges ikke automatisk, men kun efter godkendelse af bestyrelsen
Kontingentet er på 150 kr. kvartalsvis
Stk. 4- Max 20 medlemmer , da lokalerne ikke kan bære flere medlemmer.
§ 4 Kontingent
Stk.1 - For medlemskab af Kagsbryggerne opkræves kontingent. Kontingentets størrelse fastsættes af Generalforsamlingen.
Stk. 2 - Ved manglende kontingentbetaling udmeldes medlemmet af Kagsbryggerne.
Stk. 3 - Ethvert medlem kan, for brud på vedtægterne eller ordensregler vedtaget af bestyrelsen, ekskluderes ved almindeligt bestyrelsesflertal. En sådan eksklusion kan appelleres til førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, hvor den eller de ekskluderede kan forelægge sin eller deres sag.
Indtil da står eksklusionen ved magt. Generalforsamling stadfæster eller forkaster derefter eksklusionen ved almindeligt stemmeflertal. Medlemmer der er ekskluderet efter denne paragraf, kan kun genoptages efter beslutning på en Generalforsamling.
Stk. 4- Kontingentet er pr. 1/6 2006 på 150 kr. kvartalsvis.
Det er muligt at betale for 6 måneder pr. gang.

§ 5 Ordensregler.
Stk.1- Klubben er under ingen omstændigheder at betragte som en smugkro eller lign.
Stk.2- Der skal tages hensyn til beboere, med hensyn til støj og evt. lugt gener fra diverse urter under fremstillingen af håndbryggen.
Stk.3- Overtrædes Kagsbryggernes ordensregler gentagne gange, kan bestyrelsen eksludere et medlem med øjeblikkelig virkning. Dette kan ligeledes ske efter en enkelt overskridelse af grov karakter.

§ 6 Generalforsamling
Stk. 1 - Generalforsamling er Kagsbryggernes højeste myndighed.
Stk. 2 - Der afholdes en årlig ordinær Generalforsamling
Stk. 3 - Generalforsamling skal indkaldes med mindst en måneds varsel til i foreningens medlemmerne.
Stk. 4 - Dagsorden til ordinær Generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Bestyrelsens beretning
2. Regnskab til godkendelse
3. Indkomne forslag
4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
5. Eventuelt
6. Ølsmagning

§ 7 Bestyrelsen
Stk. 1-Kagsbryggerne ledes af en bestyrelse på 2-5 medlemmer.

§ 8 Økonomi
Stk. 1-Kagsbryggerne skal drives ved brugerbetaling, dvs. man betaler for sit eget bryg, udover sit kontingent.
Stk. 2-kontigentet skal primært bruges til indkøb af diverse bryggeredskaber til udlån af klubbens medlemmer, samt til forskellige arrangementer.
Carsten Thonesen, Stationsalleen 28, st. A
Michael Møller Nielsen, Stationsalleen 22, 2 B